Göç ve Kent Çalışmaları Arasındaki Bağın Kurulması (BROAD-ER)

Proje Yürütücüsü: Ahmet İçduygu (Koordinatör)

Partner Kurumlar ve Yürütücüleri: Jan C. Rath – Universiteit Van Amsterdam (Amsterdam, NL) ve Ricard Zapata Barrero from Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, ESP)

Araştırmacılar: Birce Altıok, Ceren Kulkul, Diletta Marcucci, Gülşen Doğan, Hacer Gören, Norma Schemschat, Pelin Kılınçarslan, Rafik Arfaoui

Fon Sağlayıcı: Avrupa Birliği Horizon Europe No. 101079254

Proje Bütçesi: ~1.4 Milyon Avro

Özet: Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) Direktörü Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve MiReKoç ekibince koordine edilen ‘BROAD-ER’ (Göç ve Kent Çalışmaları Arasındaki Bağın Kurulması) başlıklı proje, bir araştırma ağı projesidir. Projenin temel hedefi, bir Araştırma Mükemmelliyet Ağı yaratarak, göç ve kent araştırmaları kesişiminde disiplinlerarası araştırma ve eğitimi desteklemektir. Bu doğrultuda, MiReKoç ile göç ve kent çalışmalarında önde gelen uluslararası iki araştırma enstitüsü olan Amsterdam Üniversitesi (Hollanda) ve Pompeu Fabra Üniversitesi (İspanya) bir araya gelecek; bu üçlü stratejik işbirliği çerçevesinde karşılıklı bilgi, beceri ve uzmanlık alışverişi sağlanacaktır. MiReKoç önderliğinde 3 yıl boyunca yaz ve kış okulları, tematik çalıştaylar, eğitim ve seminerler düzenlenecek olup, bu üç enstitüden araştırmacılar diğer ensitülere ziyaretlerde bulunabilecekler. Yine bu üç üniversite; yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşımla, göç ve kent çalışmaları gibi gelişmekte olan alanlarda gerek Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesini artırmayı gerekse Avrupa Araştırma Alanı (AAA) bünyesindeki araştırma boşluğunu gidermeyi hedeflemektedir.

Proje Websitesi: https://broad-er.eu/

Twitter: @broad_er

Ortaklar: Amsterdam Üniversitesi (Amsterdam, NL) (PI: Jan C. Rath)ve Pompeu Fabra Üniversitesi (Barcelona, ESP) (PI: Ricard Zapata Barrero)

Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi (UNIC)

UNIC: Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi

Proje Yürütücüsü: Ahmet İçduygu

Araştırmacı: Birce Demiryontar, Birce Altıok, Burcu Yakıcı, Esin Aksezer, Souad Osseiran

Fon Sağlayıcı: ERASMUS+ Avrupa Üniversiteleri Programı

Özet: “The European University of Post-Industrial Cities (UNIC)” (Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi) projesi sekiz proje ortağı üniversitenin, içinde bulundukları şehirler ile “sosyal etki ve toplumsal etki için hareketlilik” ilkesi çerçevesinde iş birlikleri kurmasını ve ortak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Projenin ana temaları sanayileşme sonrası kent sakinlerinin refahına katkıda bulunmak; üniversite yaşamı da dahil olmak üzere şehirler bağlamında sosyal kapsayıcılığı teşvik etmek; ve toplumsak etki sağlamak için eğitim ve araştırma olanakları sağlamaktır. Bu bağlamda proje, kentlerin iyi yönetişimi için, üniversiteler ile belediyeleri bir araya getirmeyi planlamaktadır.

UNIC Projesi UNIC Şehirlerarası Kampüs; UNIC Şehir Atölyeleri; ve UNIC Çok Çeşitli Akademi vasıtalarıyla gerçekleştirilecektir. Bu üç öğe, Koç Üniversitesi’nin kampüsü ile kısıtlı kalmayıp, Şehir Atölyeleri çerçevesinde İstanbul’da merkezi konumda bir yerleşke de kurulmasını öngörmektedir. Şehir Atölyeleri, problem çözmeye dayalı toplantı platformlarıdır. Bu platformlarda, üniversiteler, belediyeler, yerel paydaşlar, uygulayıcılar ve toplum iş birliği yaparak şehrin sorunlarına çözüm önerileri üretecek, ayrıca yaşam boyu öğrenme çerçevesinde gelişmelerine katkıda bulunulacaktır.

Proje Websitesi: unic.eu

Twitter: UNIC_EU

Ortaklar: Erasmus University Rotterdam (Rotterdam, NL); Koç Üniversitesi (İstanbul, TUR); Ruhr University of Bochum (RUB, GER); University College Cork (Cork, IRL); University of Deusto (Bilbao, ESP); University of Liège (BEL); University of Oulu (FIN); University of Zagreb (Zagreb, CRO).

Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi için Katılımcı Araştırma (UNIC4ER)

Baş araştırmacı: Ahmet İçduygu

Araştırmacılar: Nilay Kavur, Banu Liman

Fon: H2020 (ERASMUS+ European Universities Programı –UNIC’i tamamlayıcı) (Süre 36 ay, başlangıç: September 2021)

‘UNIC European University for Post Industrial Cities’, Koç Üniversitesi’nin de dahil olduğu sekiz üniversitenin, eğitim ve araştırma kanalları ile birbirine entegre olması ve bu suretle içinde bulundukları endüstri sonrası dönemdeki şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda bulunması amacıyla kurulmuş, katılımcılığı ve çeşitliliği gözeten bir konsorsiyumdur. Sekiz üniversitenin bir araya gelerek akademisyenleri ve öğrencileriyle tüm üniversite mensuplarına, zengin bir eğitim ve araştırma kampüsü sunmaları hedeflenmektedir.

 

UNIC’in parçası olan, UNIC for Engaged Research (UNIC4ER) konsorsiyumu, üniversitelerin içinde bulundukları şehirlerdeki gündeme ve sorunlara yönelik katılımcı araştırma yapılabilmesi için kurulmuştur. UNIC4ER’ın amacı, üniversite, şehir ve vatandaşlar arasında bir ara yüz oluşturmaktır. Araştırmacıların, belediyeler, sivil toplum ve iş dünyasının bir araya gelerek, şehirlerin önceliklerine yönelik katılımcı araştırma gerçekleştirmeleri teşvik edilecektir.

 

 • Katılımcı araştırma toplumsal sorunları hedef alır.
 • Katılımcı araştırma, toplumu araştırmaya dahil eden yaklaşım ve metodolojilerden oluşur.
 • Katılımcı araştırma sadece toplum için değil, aynı zamanda toplumla birlikte yapılan araştırmadır.
 • Toplum, şehir temsilcileri (belediye), sivil toplum temsilcileri, özel şirketler ve katılımcı vatandaşları içerir.

 

https://www.unic.eu/en/research

UNIC Twitter,

UNIC Facebook,

UNIC LinkedIN,

UNIC Instagram,

UNIC Youtube,

UNIC Newsletters

Konsorsiyum üyeleri:  Türkiye’de Koç Üniversitesi, Hollanda’da Erasmus Rotterdam Üniversitesi, Almanya’da Ruhr Üniversitesi, İrlanda’da Cork Üniversitesi, Finlandiya’da Oulu Üniversitesi, İspanya’da Deusto Üniversitesi, Belçika’da Liège Üniversitesi ve Hırvatistan’da Zagreb Üniversitesi’dir. Konsorsiyum, üniversite rektörleri tarafından desteklenmekte ve üniversitelerin tüm fakültelerini kapsamaktadır.

Yaşam Boyu Öğrenme için Kilit Kalkınma Stratejileri (KIDS4ALLL)

Proje Yürütücüsü: Çetin Çelik

Araştırmacı: Birce Altıok (MiReKoc), Begüm Sonbahar, Eleni Pothou

Fon Sağlayıcı: Horizon 2020 – Araştırma ve Kalkınma alanında Çerçeve Programı (2014-2020)

Özet: KIDS4ALLL, göçmen çocukların entegrasyon zorluklarını ele almak için örgün, yaygın ve gayri resmi eğitim bağlamlarında bir öğrenme yöntemi ve öğrenme ortamını deneyecek bir pilot eylem uygulamayı amaçlamaktadır.
KIDS4ALLL öğrenme yöntemi, (1) bilgi edinme (2) beceri eğitimi ve (3) hayat boyu öğrenme yetkinliklerini bir bütün olarak işbirliğine dayalı ve birlikte yaratıcı bir öğrenme süreci içinde aktarmak için tutum transferinden yararlanır. Çocukların, özellikle göçmen çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap olarak ve sürekli ve yaşam boyu öğrenmenin yol göstericileri olarak  Yaşam Boyu Öğrenmeye (LifeLongLearning – LLL) yönelik üç Anahtar Kapsayıcı Gelişim Stratejisine (KIDS) dayanmaktadır. Projenin hedefleri arasında: 1) 8 hayat boyu öğrenme temel alanıyla ilgili yeterliliklerin edinilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesini teşvik etmek; 2) Eğitimcilerin kapsayıcı ve katılımcı öğretim, eğitim ve kültürlerarası diyaloğa yönelik metodolojik yeterliliklerini geliştirmek; 3) Arkadaşlar arası öğrenme kavramını, öğrenmenin yaşam boyu ve sürekli boyutları ile arkadaşlık işbirliği (öğrenenlerin rehberli eşleştirilmesi) şeklinde test etmek yer almaktadır. Öğrenme yöntemi, KIDS4ALLL öğrenme ortamını temsil eden çevrimiçi ve çevrimdışı araçlarla desteklenecektir.
KIDS4ALLL proje ekibi, göç ve eğitim bağlamları nedeniyle seçilen 9 ülkede (2’si AB dışı) pilot eylemlerin uygulanmasını öngörmekte ve proje tarafından tanımlanan ana hedef gruplar arasında yaklaşık 1000 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. KIDS4ALLL, 10 AB ülkesinden ve 2 AB dışı ülkeden akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcıların dahil olduğu bir konsorsiyumdan oluşmaktadır.

Ortaklar:

 • Universita Degli Studi Di Torino
 • Oslomet – Storbyuniversitetet
 • Tarki Tarsadalomkutatasi Intezet Rt
 • Sirius Policy Network on Migrant Education
 • Koc University
 • University of Peloponnese
 • Friedrich-Schiller-Universitat Jena
 • Universitat de Barcelona
 • Universita Degli Studi Di Padova
 • Indire Istituto Nazionale Di Documentazione Per L’innovazione E La Ricerca Educativa
 • Levinsky College of Education Tel- Aviv
 • Ars Media Srl
 • Institute for Education Malta
 • Foundation for Access To Rights – Far

Daha fazlası için buraya tıklayın.

Resmi web sitesi: https://www.kids4alll.eu

Alternatif Göç Yönetişiminin Geliştirilmesi (2019-2023) (ADMIGOV)

Proje Yürütücüsü: Ayşen Üstübici, Ahmet İçduygu

Araştırmacı: Eda Kirişçioğlu (MiReKoc), Ezgi Elçi (MiReKoc), Sibel Karadağ (MiReKoc)

Fon Sağlayıcı: Horizon 2020 – Araştırma ve Kalkınma alanında Çerçeve Programı (2014-2020)

Özet: Alternatif Göç Yönetişiminin Geliştirilmesi (ADMIGOV) uluslararası konsorsiyumu, uygulamada Avrupa göç politikasının Birleşmiş Milletlerin temel ilkeleriyle uyumunu araştıracaktır. Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 programı kapsamında 3 milyon Euro tutarında bir destek almış ve 4 yıl sürecek bir projedir. Avrupa Birliği 2016 New York Deklarasyonu ve 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne sıkı sıkıya bağlıdır. Bu anlaşmalarda, devletler göç ve mülteci meseleleri için işbirliği ve ortak sorumluluk üstlenmeyi kabul etmiş ve dünya çapında aşırı yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik ve iklim değişikliğini sona erdirmek için birlikte çalışmayı hedeflemiştir. Bu projenin araştırma sorusu ise bu ilke ve önceliklerin uygulamaya geçirilmesine ne tür bir göç politikası katkıda bulunabilir? Uluslararası proje ekibi bu sebeple mevcut göçü analiz edecek ve AB’de ulusal politikanın uygulandığı üç temel duruma odaklanacaktır: (1) AB’ye giriş/erişim; (2) AB’den ayrılmak (gönüllü ya da gönülsüz); ve (3) geçici ve döngüsel göç için yenilikçi olanaklar. Ekip, iki temel ilkenin uygulanmasını ayrıntılı olarak incelenmektedir: koruma ilkesi ve kalkınma hedeflerini destekleme ilkesi. Ayrıca, farklı politika çözümleri (koruma ve kontrol arasındaki gerilim gibi) ile mevcut politikaların uygulanmasında daha önce görülmemiş sayıda göçmen arasındaki olası gerilimlere odaklanmaktadır. Araştırma, AB’nin (Hollanda, Belçika ve Almanya gibi) yanı sıra AB’nin (Yunanistan, Türkiye, İspanya ve Polonya) sınır ülkelerinde de gerçekleşecektir. Ek olarak, ekip göç yolundaki verileri toplayacak ve Lübnan, Nijer ve Etiyopya gibi menşe ülkelerdeki ve transit ülkelerindeki durumları araştıracaktır. Bu yerleri seçerek, ekip şu anda yürütmekte olduğu göç ve göç politikası ile ilgili en önemli ve sorunlu süreçlere dair bilgi edinmeyi hedeflemektedir.

Proje Websitesi: admigov.eu

Twitter: admigov

Ortaklar: Proje, Dr. Anja van Heelsum (baş araştırmacı), Dr. Jeroen Doomernik, Dr Polly Pallister-Wilkins ve Dr. Barak Kalir tarafından koordine edilmektedir. Amsterdam Üniversitesi, Maastricht, Ege, Aalborg, Barselona (UB), Brüksel (ULB), Wrocław ve Addis Ababa üniversiteleri ile birlikte Koç Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Clingendael Enstitüsü, Barselona Uluslararası Bilgi ve Belgeleri Merkezi ve Danimarka Mülteci Konseyi. 

Göç Yönetimi ve Göç Gelişimi Bağlantısı Dizimi (MIGNEX)

Proje Yürütücüsü: Ayşen Üstübici, Ahmet İçduygu

Araştırmacı: Pınar Ensari

Fon Sağlayıcı: Horizon 2020 – Araştırma ve Kalkınma alanında Çerçeve Programı (2014-2020)

Özet: Göç araştırmaları ve politikasındaki en etkili fikirlerden ikisi “göç yönetimi” ve “göç-gelişme bağlantısı”dır. Avrupa’da dünyanın diğer bölgelerinden daha az olmamakla birlikte, bu kavramların her biri için önemli araştırmalar yapılmıştır. Ama ikisi arasındaki bağlantıyı kurabilmek üzerine çalışmalar eksiktir. Göçün zorluklarına karşı cevap aryayışı, iki araştırma alanını hizalayan ve bağlantıları siyasal çıkarımlara çeviren bir yaklaşım gerektirmektedir. MIGNEX’in tam merkezindeki zorluk budur. Bilgimiz dahiliyetinde, MIGNEX, göç konusunda yapılan Avrupa destekli en büyük araştırma projesidir. Bu özellik, projenin karmaşıklığına ve potansiyel etkisine işaret etmektedir. (Daha büyük bütçelerle yapılan diğer araştırma girişimleri, birkaç konu arasından biri olarak göçü ele almakta ve odak projelerden ziyade program olarak ya da başka fonlara sahin projelerdir) Proje, Eylül 2018’den itibaren beş yıl boyunca yürütülecektir. Birincil alan araştırması 10 ülke menşe ve transit ülkelerdir: Afganistan, Yeşil Burun Adaları, Etiyopya, Gana, Gine, Nijerya, Pakistan, Somali, Tunus ve Türkiye’dir. Veri toplama aşaması siyasa incelemeleri, anahtar bilgi sağlayıcı derinlemesine mülakatlar, odak grupları ve büyük bir örneklem araştırmasını içerecektir. Veri toplama aşamasının büyük bir kısmı, on ülke çapında yayılmış 25 araştırma alanına odaklanacak ve yerel düzeyde mekanizmaların tanımlanmasını sağlayacaktır.

Proje Websitesi: MIGNEX

Bülten: MIGNEX, 2019’un Haziran ayından itibaren projenin faaliyetleri ve sonuçları hakkında güncellemeler içeren üç aylık bültenler hazırlanmaktadır. Bültene bu linkten kayıt olabilirsiniz.

Son-Kullanıcı Paneli: Son-Kullanıcı Paneli, MIGNEX’in amaçladığı proje hedefine yönelik ve zaman açısından verimli şekilde katkıda bulunan çeşitli ve kapsamlı son kullanıcı gruplarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. Panelde politika topluluğu, akademik topluluk, sivil toplum ve özel sektörden gruplar yer almaktadır. MIGNEX Son-Kullanıcı Paneline katılmak için linkten başvuru yapabilirsiniz.

Ortaklar: Proje dokuz kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir:

 • Barış Araştırmaları Enstitüsü Oslo (PRIO), Norveç – Koordinatör
 • Danbe Üniversitesi Krems, Avusturya
 • Gana Üniversitesi, Gana
 • Koç Üniversitesi, Türkiye
 • Lahore Yönetim Bilimleri Üniversitesi (LUMS), Pakistan
 • Maastricht Üniversitesi, Hollanda
 • Yurtdışı Kalkınma Enstitüsü (ODI), İngiltere
 • Oxford Üniversitesi, İngiltere
 • Samuel Hall, Afganistan

COST Aksiyonu CA16111 - Uluslararası Etnik ve Göçmen Azınlıklar Anketi Veri Ağı

Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet İçduygu, Sedef Turper

Süre: 21/04/2017 – 20/04/2021

Araştırmacı: Burak Ağalday, Feyza Köseoğlu Darılmaz, Birce Altıok

Funder: Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (COST)

Genel Bakış: Bu ağın temel amacı etnik ve göçmen azınlıkların (ethnic and migrant minorities – EMMs) entegrasyonuna yönelik ekonomik, sosyal ve politik üzerinde mevcut olan çok sayıda ve dağınık anket verisinin erişimini, kullanılabilirliğini, yayılmasını ve standartlarını geliştirme çabalarına katılmak için araştırmacıları, politika yapıcıları ve anket veri üreticilerini bir araya getirmektir. Bu Eylem, Avrupa’nın EMM’lere yönelik ekonomik, sosyal ve politik entegrasyonu alanındaki araştırma kapasitesini artıracak mekanizmalar ile politika yapıcılara ve sivil toplum kuruluşlarına EMM’lerin Avrupa toplumlarına ve başka yerlere entegrasyonuyla ilgili önemli sonuçlar ve sosyal süreçler konusunda toplum örgütlerine sağlam ve kanıta dayalı bir bilgi aktarımı sağlayarak hem güncel süreçlerle oldukça ilgili hem de zamanında bir ağdır. COST ağı bir kerede araştırma kapasitesini çoğaltmaya ve bilgiyi çok sayıda izleyici ve paydaşa aktarmaya odaklanmaktadır. Ağ, bu hedefleri Avrupa çapında yapılan karşılaştırılabilir çeşitli çalışmalardan gelen büyük miktarda veriyi derleyerek, belgeleyerek, arşivleyerek ve bir araya getirerek elde edecek ve böylece yüksek kaliteli araştırmanın ampirik temelini iyileştirecek araçlar sağlayacaktır. Veriler web tabanlı bir platformda veya Veri Merkezinde sağlanacaktır. Eylem ayrıca, bu koordineli çabaların gelecek nesil araştırmacılar aracılığıyla geleceğe aktarılmasını garanti altına almak amacıyla belirli bir araştırma eğitimi ve eğitim bileşeni de içermektedir.

Taraflar: Eylem, 20 Avrupa ülkesinde ve ABD’de araştırma yapan 47 teklif sahibi tarafından desteklenmektedir ve bileşimi, cinsiyet, coğrafya, organizasyon türü ve kariyer aşaması açısından dengelenmiştir.

Web sitesi: https://www.cost.eu/actions/CA16111/

Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Ahmet İçduygu

Araştırmacılar:  Nathan Bertelsen (Koç Üniversitesi), Özgür İlke Şanlıer Yüksel (Çukurova Üniversitesi), Şebnem Köşer Akçapar (Koç Üniversitesi), Sedef Turper (Koç Üniversitesi), Kadir Onur Unutulmaz (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Bursiyerler: Burak Ağalday, Fevza Köseoğlu Darılmaz, Duygu Merve Uysal

Fon Sağlayıcı: TUBITAK 1003 Programı

Özet: Bu projede, Türkiye’de artan göç hareketlerinin ortaya çıkaracağı orta ve uzun vadeli sonuçlara dair değerlendirmeler üzerinden Türkiye’de göçün yönetişimi meselesi ele alınacaktır. Çalışmada, merkezi yönetimin ortaya koyduğu ilgili düzenlemelerin incelenmesinin yanı sıra, bu düzenlemelerin yerel ölçekteki farklı aktörler tarafından nasıl uygulandığı araştırılacaktır. Buna ek olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular tarihsel bir çerçeveye oturtularak, 1990’lardan bu yana farklı dönemlerde farklı yoğunluk ve niteliklerdeki göç hareketlerinin kentlerimizi niçin ve nasıl etkilediğini kavramsal, tarihsel, yasal, ekonomik ve sosyal açılardan inceleyecektir. Sunulan araştırma ve geliştirme projesi, varolan göç ve göç yönetişimi kavramlarını ve politika uygulamalarını Türkiye’de son otuz yılda yaşanan göç hareketleri ve bu hareketlerin kentsel dönüşümlere etkileri ışığında yenilemek ve geliştirmek amacındadır. Araştırma projesi, yerel yönetimlerin, yerel halkın ve farklı dönemlerde göç ile ülkeye gelen göçmenlerle ilgili verilerin bilimsel yöntemlerle toplanması ve değerlendirilmesi yoluyla göç süreçleri ile ülkemizin farklı bölgelerindeki kentlerde yaşanan dönüşümler arasındaki ilişkileri de analiz edecektir.

Avrupa-Akdeniz Göç Araştırma Ağı (#EUMedMi)

Üye: Ahmet İçduygu

Araştırmacı: Birce Altıok

Fon Sağlayıcı: Erasmus + Jean Monnet Ağı Programı

Özet: EUMedMi Jean Monnet Ağı, Avrupa Akdeniz Göç Çalışmaları alanını geliştirmek için bir araştırma topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir. Bu alanda gelişen literatüre rağmen, Akdeniz ve Avrupa Göç Çalışmaları çalışmaları oldukça dağınıktır. Bu ağ ile hedeflenen iki temel bilimsel amaç vardır.  Birincisi, EuroMed komşuluk işbirliği çerçevesinin 1995 yılında kurulmasından bu yana biriken bilgi birikimini toplamak ve haritalandırmak. İkincisi, bu Ar-Ge gündemini gelecek yıllar için tanımlamak. Bu üç yıllık ağ araştırma ağının ilk dönemi için belirlenen somut yol, Araştırma Mükemmelliği, Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Araştırma / Politika / Sosyal Diyalogu teşvik eden bir ağ platformu oluşturmaktır. 7 üye ve 10 ortaktan oluşan EUMedMi, genel Akdeniz coğrafyasını kapsamaktadır. Sosyal ve politikalarda etkili ortaklarıyla çok disiplinli ve çok yöntemli bir bakış açısı hedeflemiştir. EUMedMi’nin ana hedefi, Avrupa Çalışmaları içerisinde bir Akdeniz Göç araştırma gündeminin geliştirilmesine katkıda bulunarak ortaya çıkacak iletişim ve yayınlarla referans noktası haline gelmektir. Her ortak, Avrupa Çalışmaları’ndaki genel Akdeniz Göçü araştırma gündemi ve bilgi alışverişi için gerekli araştırmaları geliştirecektir. Doktora Yaz Okulu ve Seminerler ve Görsel-İşitsel Materyal üretimi konulu seminer dizileri, eğitim faaliyetleri gibi alanlarda Akdeniz ve Göç temalarına yoğunlaşacaktır. Ulusal seminer serileri ile de politika, sosyal ve araştırma diyaloğunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Yenilikçi araştırma hedefi ile Akdeniz şehirlerinin mevcut koşullarda devlet temelli Avrupa-Akdeniz politik paradigmayı değiştirmeyi amaçlayarak, Avrupa Çalışmalarının nasıl yeni ittirici güç haline gelebileceğini tartışmak üzere, Akdeniz’deki bilim insanlarını, politika yapıcıları ve paydaşları içeren son bir Sempozyum düzenleyecektir. Son olarak, tüm araştırma ve eğitim faaliyetleri, Avrupa Akdeniz Göç Çalışmaları El Kitabı’nın basımına yönlendirilecektir. (Proje kartına bakınız)

Süre: EUMedMi, Erasmus + Jean Monnet Ağ Programı tarafından finanse edilen üç yıllık uluslararası bir projedir ve EuroMedMig IMISCOE Bölgesel Ağı çerçevesindedir.

Web sitesi: Buraya tıklayın.

Bu ağ hakkında daha fazla bilgi edinmek için broşürü indirin.

Twitter: /EuroMedMig

Üyeler:

 • GRITIM-UPF, Katalonya (Koordinatör – Ricard Zapata-Barrero – GRITIM-UPF)
 • CMRS, Mısır (İkinci koordinatör)
 • CEDEM, Belçika
 • IGOT, Portekiz
 • MiReKoc, Türkiye
 • Sousse Üniversitesi, Tunus
 • URMIS, Fransa

Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC)

Araştırmacılar: Souad Osseiran

Özet: Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC), Türkiye ve bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili güvenilir ve doğru kaynakların bir araya getirilmesini sağlayan çevrim içi bir platformdur. Merkez, zorunlu göç ve sığınma ile ilgili konularda bilgi isteyen, araştırmacıların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, uluslararası örgütlerin, politika yapıcıların ve yerinden olmuş kişilerin herkese çevrim içi ve ücretsiz erişim imkânı sağlıyor. FMRC’nin birincil amacı, bu alanda çalışan tüm aktörlerin araştırma kapasitelerini arttırmak ve zorunlu göç konusunu ele alan sivil toplum, akademik ve uluslararası örgütler arasındaki kurumlar arası iletişimi artırmaktır. Aynı zamanda bilgi kirliliğini önlemeyi ve sahadaki bilgilerin aşırı yüklenmesini de düzenlemeyi amaçlar.